امروز پنجشنبه , 23 آذر 1396 ساعت 20:17

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

نمایندگی حیدری( کد246 )

ایمنی خودرو MVM315

ایمنی

شرکت خودروسازی مدیران با تجهیز خودرو MVM315 جدید خود به سیستم الکترونیکی ترمز ضد قفل و نیز سیستم توزیع کننده الکترونیکی نیروی ترمز، به اصلی ترین دغدغه خود که همانا آسایش و ایمنی مشتریان وفادار خود می باشد پاسخی درخور داده است.